logo

 Czechowice-Dziedzice 27.01.2021 r. 

 PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, LOTOS Terminale Spółka Akcyjna z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w Spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

 W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 28.02.2021r. w siedzibie Spółki: 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Łukasiewicza 2, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 32 37 890.

Niniejsze wezwanie jest piątym, spośród pięciu wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.


 

LOTOS Terminale S.A.
43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Łukasiewicza 2 
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód, VIII Wydział Gospodarczy,
KRS 0000102608, NIP 652-000-51-36, REGON 272866059
Kapitał zakładowy w wysokości 75.000.000,00 zł w całości opłacony

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Lotos Terminale SA
Piąte wezwanie do złożenia akcji w spółce LOTOS Terminale
Czwarte wezwanie do złożenia akcji w spółce LOTOS Terminale
Trzecie wezwanie do złożenia akcji w spółce LOTOS Terminale
Pierwsze wezwanie do złożenia akcji w spółce LOTOS Terminale
Drugie wezwanie do złożenia akcji w spółce LOTOS Terminale